Ängsväxter - Vårviks Gård

Till innehåll

Ängsväxter

Ängs- och betesmarkväxter

Namn
Vetenskapligt namn

Familj/ släkte/ art

Miljö/Växtplats

Betydelse/

Användning

Maskros
Taraxacum

Korgblommiga växter: Asteraceae
Maskrossläktet: Taraxacum

Åker, trädgårdsland, vägkanter, äng

De bleka bladen kan ätas, bra biväxt

Gårdsskräppa
Rumex longifolius

Slideväxter: Polygonaceae
Släkte. Skräppor: Rumex
Art: Gårdsskräppa: R. longifolius

Äng, vägkanter, åker, trädgårds-land, hagar

Problem i betes-vallar, aggressivt förökande 

Ängssyra
Rumex acetosa

Slideväxter: Polygonaceae
Släkte: Skräppor: Rumex
Art: Ängssyra: R. acetosa

Äng, vägkanter, grönsaksland

Växten har mycket oxal-syra, roten används för växtfärgning

Renfana
Tanacetum vulgare

Korgblommiga växter: Asteraceae
Renfanesläktet: Tanacetum
Art: Renfana: T. vulgare

Runt om på gården

Användes förr som medicinal-växt, klassas nu som giftig

Prästkrage
Leucanthemum vulgare

Korgblommiga växter: Prästeraceae
Prästkragesläktet: Leucanthemum
Art:Prästkrage: L. vulgare

Äng, vägkanter åker

Alla blomkorgar vänder sig åt samma håll

Kardborre
Articum

Korgblommiga växter: Asteraceae
Kardborresläktet: Articum

Vägkanter, vid staket

Förr användes rötterna som läkemedel

Vitsippa
Anemone nemorosa

Ranunkelväxter: Ranunculaceae
Sippsläktet: Anemone
Art: Vitsippa: A. nemorosa

Växer på något skuggig och fuktig mark i skogar och hagar.

Välkänd

Blåklint
Cyanus segetum

Korgblommiga växter: Asteraceae
Blåklintssläktet: Cyanus
Art: Blåklint: C. segetum

Åker, öppen gräsmark

Används i kosmetik och i växtfärgning

Ormbunkar (skogsbräken)
Dryopteris carthusiana

Division: Ormbunksväxter: Pteridophyta
Familj: Träjonväxter: Dryopteridaceae
Släkte: Lundbräknar: Dryopteris
Art: Skogsbräken: D. carthusiana

Växer på skuggig och fuktig mark, i skogen

Fortplantningen sker med hjälp av vatten

Lupin
Lupinus polyphyllus

Ärtväxter: Fabaceae
Lupinsläktet: Lupinus
Art: Blomsterlupin: L. polyphyllus

Växer på väg-kanter, busk-område

(invasiv art)

Som alla ärt-växter fixerar dem kväve från luften via rötter

Klöver
(vit- /rödklöver)
Trifolium repens, T. pratense

Ärtväxter: Fabaceae
Klöversläktet: Trifolium
Art: Vitklöver: T. repens, Rödklöver: T. pratense

Ängs- och hagområde

Djurfoder, biväxt, grön-gödsel, fixerar kväve från luften

Smörblomma
Ranunculus acris

Ranunkelväxter: Ranunculus
Art: Smörblomma: R. acris

Ängs- och hagområde

Färsk och grön smörblomma är giftig för boskap

Brännässla
Urtica dioica

Nässelväxter: Urticacease

Nässelsläkte: Urtica
Art: Brännässla: U. dioica

Ängs- och hagområde

Färska småblad ätbar, bra gröngödsel

Rödven
Agrostis capillaris

Gräsväxter: Poaceae
Venarsläkte: Agrostis

Art: Rödven: A. capillaris

Ängs- och hagområde

Djurfoder

Kärrkavle
Alopecurus geniculatus

Gräsväxter: Poaceae
Kavlarsläkte: Alopecurus

Art: kärrkavle: A.geniculatus

Ängs- och hagområde

Djurfoder

Vitgröe
Poa annua

Gräsväxter: Poaceae
Gröesläkte: Poa

Art: Vitgröe: P. annua

Ängs- och hagområde

Djurfoder

Engelskt rajgräs
Lolium perenne

Gräsväxter: Poaceae
Repensläkte: Lolium

Art: Engelskt rajgräs: L. perenne

Ängs- och hagområde

Djurfoder

Kärrgröe
Poa trivialis

Gräsväxter: Poaceae
Gröesläkte: Poa

Art: Kärrgröe: P. trivalis

Ängs- och hagområde

Djurfoder

Ängsgröe
Poa pratensis

Gräsväxter: Poaceae
Gröesläkte: Poa

Art: Ängsgröe: P. pratensis

Ängs- och hagområde

Djurfoder

Gatkomomill
Matricaria matricarioides

Korgblommigav äxter: Asterceae
Kamoillersläkte: Matricaria

Art: Gatkamomill:

M. matricarioides

Ängs- och hagområde

Gammal medicinväxt

Tuvtåtel
Deschampsia cespitosa

Gräsväxter: Poaceae
Tåtlarsläkte: Deschampsia

Art: Tuvtåtel: D. cespitosa

Ängs- och hagområde

Djurfoder

Kruståtel Deschampsia flexuosa

Gräsväxter: Poaceae
Tåtlarsläkte: Deschampsia

Art: Kruståtel: D. flexuosa

Ängs- och hagområde

Djurfoder

Hundäxing
Dactylis glomerata

Gräsväxter: Poaceae
Hundäxingarsläkte: Dactylis

Art: Hundäxing: D. glomerata

Ängs- och hagområde

Djurfoder

Gökärt
Lathyrus linifolius

Ärtväxter: Fabaceae
Vialsläkte: Lathhrus

Art: Gökärt: L. linifolius

Ängs- och hagområde

Djurfoder

Nejlikrot
Geum urbanum

Rosväxter: Rosaceae
Nejlikrotsläkte: Genum

Art:Nejlikrot: G. urbanum

Ängs- och hagområde

Gammal medicinalväxt

Fyrkantig johannesört
Hypericum maculatum

Johannesörtsväxter: Hipericaceae
Johannesörtsläkte: Hypericum

Art:Fyrkantig Johannesört:

H. maculatum

Ängs- och hagområde

Viol
Viola sp.

Violväxter: Violaceae
Violasläkte: Violas

Art: Viol: V. sp.

Ängs- och hagområde

Hela växten ätbar,

djurfoder

Hönsarv
Cerastium fontanum

Nejlikväxter: Caryopyllaceae
Arvsläkte: Cerastium

Art: Hönsarv: C. fontanum

Ängs- och hagområde

Djurfoder

Våtarv
Stellaria media

Nejlikväxter: Caryopyllaceae
Stjärnblommasläkte: Stellaria

Art: Våtarv: S. media

Ängs- och hagområde

Ger mag-tarmproblem hos betesdjur

Groblad
Plantago major

Grobladsväxter: Plantaginaceae
Grobladssläkte: Plantago

Art: Groblad: P. major

Ängs- och hagområde

Gammal medicinväxt

Duvvicker
Vicia hirsuta

Ärtväxter: Fabaceae
Vickersläkte: Vicia

Art: Duvvickert: V. hirsuta

Ängs- och hagområde

Djurfoder

Blekbalsamin
Impatiens parviflora

Balsaminväxter: Balsaminaceae
Balsaminsläkte: Impatiens

Art: Blekbalsamin: I. pariflora

Ängs- och hagområde

Fårsvingel

Festuca ovina

Gräsväxter: Poaceae
Svinglarsläkte: Festuca

Art: Fårsvingel: F. ovina

Ängs- och hagområde

Djurfoder

Luddtåtel

Holcus lanatus

Gräsväxter: Poaceae
Luddtåtlarsläkte: Holcus

Art: Luddtåtel: H. lanatus

Ängs- och hagområde

Djurfoder

Alsikeklöver Trifolium hybridum

Ärtväxter: Fabaceae
Klöversläkte: Trifolium

Art: Alsilkeklöver: T. hybridum

Ängs- och hagområde

Djurfoder,

biväxt

Harrstar

Carex ovalis

Gräsväxter: Poaceae
Starrarsläkte: Carex

Art: Harrstar: C. ovalis

Ängs- och hagområde

Djurfoder

Krypven

Agrostis stolonifera

Gräsväxter: Poaceae
Venarsläkte: Agrostis

Art: Krypen: A.stolonifera

Ängs- och hagområde

Djurfoder

Kråkvicker

Vicia cracca

Ärtväxter: Fabaceae
Vickersläkte: Vicia

Art: kråkvickert: V. cracca

Ängs- och hagområde

Djurfoder

Rödsvingel Festuca rubra

Gräsväxter: Poaceae
Svinglarsläkte: Festuca

Art: Rödsvingel: F. rubra

Ängs- och hagområde

Djurfoder

Änssvingel Festuca pratensis

Gräsväxter: Poaceae
Svinglarsläkte: Festuca

Art: Änssvingel: F. pratensis

Ängs- och hagområde

Djurfoder

Ängskavle Alopecurus pratensis

Gräsväxter: Poaceae
Kavlarsläkte: Alopecurus

Art: Ängskavle: A. pratensis

Ängs- och hagområde

Djurfoder

Teveronika Veronica chamaedrys

Grobladsväxter: Plantaginaceae
Veronikorsläkte: Veronica

Art: Teveronica: V. chamaedrys

Ängs- och hagområde

Djurfoder

Brunört

Prunella vulgaris

Kransblommiga växter: Lamiaceae
Brunörtersläkte: Prunella

Art: Brunört: P. vulgaris

Ängs- och hagområde

Djurfoder

Skogsklöver Trifolium medium

Ärtväxter: Fabaceae
Klöversläkte: Trifolium

Art: Skogsklöver: T. medium

Ängs- och hagområde

Djurfoder,

biväxt

Käringtand

Lotus corniculatus

Ärtväxter: Fabaceae
Käringstandsläkte: Lotus

Art: Käringtand: L. cornicultus

Ängs- och hagområde

 

Djurfoder,

biväxt, giftig för sniglar

Gulvial

Lathyrus pratensis

Ärtväxter: Fabaceae
Vialsläkte: Lathyrus

Art: Gulvial: L.pratensis

Ängs- och hagområde

Djurfoder,

biväxt

Förgätmigej Myosotis scorpiodes.

Strävbladiga växter: Boraginaceae
Förgätmigejsläkte: Myosotis

Art: Förgätmigej: M. scorpiodes

Ängs- och hagområde

 

Djurfoder

Grässtjärn-blomma

Stellaria graminea

Nejlikväxter: Caryopyllaceae
Stjärnblommasläkte: Stellaria

Art: Grässtjärnblomma:

S. graminea

Ängs- och hagområde

Örnbräken Pteridium aquilinum

Örnbräkenväxter:

Dennstaedtiaceae
Örnbräknarsläkte: Pteridium

Art: Örnbräken: P.aqulium

Ängs- och hagområde

Giftig för djur

Ängskoval Melampyrum pratense

Snyltrotsväxter: Orobanchaceae
Kovallsläkte: Melampyrum

Art: Ängskovall: M. pratense

Ängs- och hagområde

Bergsyra

Rumex acetosella

Slideväxter: Polygonaceae
Släkte: Skräppor: Rumex
Art: Bergsyra: R. acetosella

Ängs- och hagområde

Växten är mindre giftig

Krusskräpa Rumex crispus

Slideväxter: Polygonaceae
Släkte: Skräppor: Rumex
Art: Krusskräpa : R. crispus

Ängs- och hagområde

Djurfoder

Skogsfräken Equisetum sylvaticum

Fräkenväxter: Equisetaceae
Fräkensläkte: Equisetum
Art: Skogsfräken: E.sylvaticum

Ängs- och hagområde

 

Djurfoder

Åkerfräken Equisetum arvense

Fräkenväxter: Equisetaceae
Fräkensläkte: Equisetum
Art: Åkerfräken: E. arvense

Ängs- och hagområde

 

Djurfoder

Knylhavre Arrhenatherum elatius

Gräsväxter: Poaceae
Knylhavrersläkt: Arrhenatheruma

Art: Knylhavare: A.elatus

Ängs- och hagområde

Djurfoder

Åkertistel

Cirsium arvence

Korgblommiga växter: Asteraceae
Tistelsläkt: Cirsium

Art: Åkertistel: C. arvense

Ängs- och hagområde

Invasiv växt

Krypdunört Epilobium sp.

Dunörtsväxter: Onagraceae
Krypdunörtsläkt: Epilobium

Art: Krypdunört: E. sp.

Ängs- och hagområde

Backskafting Brachypodium pinnatum

Gräsväxter: Poaceae
Skaftingsläkt: Brachypodium

Art: Bachskafting: B. pinnatum

Ängs- och hagområde

Djurfoder

Växtinventering i samarbete med Anna Gebo, Vårviks Gård 2007

Tillbaka till innehåll