Endlers Guppy (akvariefisk) - Vårviks Gård

Till innehåll

Endlers Guppy (akvariefisk)

Endlers Guppy (akvariefisk)  på Vårviks Gård

En mycket populär akvariefisk är Endlers Guppy (lat. Poecilia wingei), den är en vild-guppy och är släkt med den vanliga guppyns. Ursprungligen kommer den från nordöstra Venezuela (Latinamerika), men idag finns den över hela den tropiska världen för att den är till stor hjälp i bekämpningen av malariamyggan. Guppys kan överleva även i extremt låga vattenreservoarer, men också i avloppsrännor som kan vara små grumliga och nästan utan syre, och det är där som mygglarverna brukar föröka sig. Endlers Guppy fick status som egen art år 2006. De är en små levandefödande tandkarp, hanarna är mycket mindre i storlek än honorna, hanarna kan vara mycket färgglada med långa stjärtfenor. Endlers honor är grå och enfärgad. De ruvar sina ägg i magen och har lätt att få yngel. Endlers Guppy är allätare och äter allt vanligt foder. Det går lätt att ha` Endlers Guppy med andra fiskar så länge de andra inte är för elaka eller stora. Endlers guppy kan ha en livslängd från 1 till 2 år.
Endlers Guppy i akvariet på Vårviks Gård


Endlers guppy


"Akvariets historia börjar redan hos Sumererna för 4500 år sedan”. Då användes fiskarna i akvariet oftast som mat, och akvariet var inte prydnad och underhållning. I Egypten så odlade man vissa fiskar som prydnad för deras färger. Det var först på Romartiden som man på allvar började ha fiskar för i kar nöjes skull karen var gjorda av marmor. De var även de första med att anlägga saltvattensakvarier som försågs med färskt havsvatten via kanaler. Det var först runt år -50, som glasskivor blev vanligare, det var då det moderna akvariet började ta sin form.

 
I Kina, för över tusen år sedan, tog man Akvaristiken ett steg längre och började odla guldfisk i olika former och färger. Detta spred sig till Japan på 1500-talet och blev en snabbt en succé där, odling och förädling av guldfisk och Koi (en sorts karpfisk) blev populärt. Nu är Japan världsledande när det gäller export av guldfisk och Koi.

 
I början av 1600-talet kom de första guldfiskarna till Portugal och de blev snabbt populära som prydnader i konstgjorda sjöar och dammar även i övriga Europa. Just guldfisken, och de varianter som finns av den, har varit mycket viktiga för spridningen av intresset för akvaristiken världen runt.

 
Philip Gosse, en engelsk naturalist, myntade uttrycket akvarium i sin bok ”The Aquarium” som gavs ut 1854. Det var runt denna tid man bättre började förstå vad växter och djur har för krav (temperatur, filtrering, vattencirkulation osv.). I och med att man fick större insikt i skötseln av akvariet så underlättade detta även möjligheterna att studera fiskar, växter och andra djur under längre tid. Vid den här tiden så fanns det sällan renodlade akvarier, utan det var en blandning mellan terrarium och akvarium, även kallat paludarium (latin, paludal betyder våtmark eller träsk och arium stängd behållare).

 
Mellan åren 1870 och 1950 gick utvecklingen mycket fort och det blev allt vanligare med akvarier i hemmen. När det också blev lättare att resa runt om i världen så blev fler djur och växter tillgängliga för allmänheten, framförallt tropiska arter, dessa blev mycket populära.

 
Idag är akvariet och dess invånare ett av de vanligaste husdjuren i världen.

 
Syftet med ett akvarium kan vara många, men framförallt har man dem som prydnad.

 
Fiskar är de djur som är vanligast att hålla i akvarier då vissa har en snabb reproduktion.

 
Guppy till exempel ynglar i snitt (om förhållandena är gynnsamma), en gång i månaden och ynglen växer fort. Andra fördelar med fiskar är att de relativt lätta att sköta, det är billigt och roligt, men det finns även andra djur som passar bra i akvarier tex räkor, krabbor, snäckor, musslor och grodor av olika slag. Självklart finns det fiskar som är mycket svåra att hålla i akvarier då de har mycket stora krav på levnadsmiljön, till exempelstarktströmmande vatten, stora ytor eller andra krav.
 
Akvarier används även för att studera djurs beteende och deras livscykel, vilket i många fall kan vara svårt och tidskrävande om det skulle göras i deras naturliga miljö.

 
Även inom medicinsk forskning används fiskar för att förbättra djurs och människors hälsa.

 
Många publika akvarier har som syfte att utbilda besökarna och skapa ett intresse och en större insikt om naturen, de har ofta samarbete med universitet och högskolor som bedriver studier och liknande
.
 
En viktig funktion med akvarier är att rädda djur som blir hotade när skogar avverkas, när vattendrag antingen förorenas eller torrläggs och att försöka skapa en levande genbank för framtiden.

 
En stor del av de akvarier som finns är i hemmen, utan forskning och studier, där fyller de helt andra funktioner. De är inte bara prydnader, de kräver även att man lär sig ta ansvar i form av rutiner (vattenbyte, matning osv.) och att känna och visa respekt för levande varelser. Man lär sig även om det kretslopp och ekologiska balans som finns i naturen. Skötseln och ansvaret är detsamma även om det är olika syften med akvarierna. Ett väl fungerande akvarium ger även mycket glädje.", (enligt Björn Viklund)

Vårviks Gård
Att förstå och kunna sköta de sammanhängande ekologiska delarna i en liten känslig vattenmiljö kan vara mycket lärorik och utmanande. Därför har vi på Vårviks Gård ett akvarium som ska öka kunskapen och erfarenhet om djurskötsel.
Tillbaka till innehåll